6.2 Luomusuunnitelma – selvittäjämalli

< 6. Luomusuunnitelma| Sisällysluettelo | 7. Lisätietoa >

Luomusuunnitelmaan sisällytetään oheiset tiedot soveltuvin osin:

– Toimijan tiedot

 • Yhteystiedot
 • Tilatunnus (maatilayrittäjät) tai Y/LY-tunnus
 • Kiinteistörekisteritunnus
 • Luomurekisteritunnus (vanhat toimijat)
 • Valvovan viranomaisen tunnus (ELY-keskus, jonka alueella suurin osa keruualueesta sijaitsee)

– Toiminnan kuvaus

 • Yleiskuvas tuotannosta, toiminnasta, tavoitteista
 • Miten keruualueen selvitystyö aiotaan vuosittain toteuttaa (kuka/miten?). Miten selvitystyön jatkuvuus on turvattu?
 • Tieto kerättäväksi suunnitelluista lajeista (riittävä tarkkuus: marjat, yrtit)

– Keruualueiden sijainti, kartat ja kiinteistötunnukset

 • Karttoja saa esim. Metsäkeskuksen Metsään.fi –palvelusta (https://www.metsaan.fi/ > esim. Avoin metsätieto > Karttapalvelut > Metsänkäyttöilmoitukset) tai Paikkatietoikkunasta (https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/ > Karttatasot > Kiinteistöt > valitse Kiinteistöjaotus ja Kiinteistötunnukset)
 • Uutta: Kesäkuusta 2019 alkaen metsänomistaja on voinut antaa suostumuksensa metsän luomusertifiointiin Metsään.fi -palveluun kirjautuneena (metsaan.fi > Asiointi > Luomukeruu > Tee uusi sopimus luomuvalvonnasta).Palvelussa tehdyn ilmoituksen jälkeen selvittäjä pääsee tarkastelemaan alueen karttoja ja arvioimaan luomukelpoisuutta.
 • Karttaan merkitään sen valmistumisvuosi sekä rajaukset: keruun ulkopuolelle jätettävät alueet, riskialueet ja suojavyöhykkeet – esim. vilkasliikenteiset ja pölyävät tiet, kaatopaikat, kivimurskaamot, teollisuuslaitokset, ampumaradat, rautatiet… Karttaan on tärkeää merkitä myös mittakaava ja sijainti.
 • Kartat voi täydentää sähköisesti esim. ottamalla karttanäkymästä ruutukaappaus (screenshot) ja tekemällä tarvittavat merkinnät tietokoneen piirto-ohjelmalla (esim. Paint). Toinen vaihtoehto on tehdä merkinnät käsin tulosteeseen.
 • Vaihtoehtoinen menettelytapa: Selvittäjä kokoaa tiedot kiellettyjen panosten käytöstä ja paikkatiedoista. Selvityksen tuloksena syntynyt paikkatieto käsitellään maanmittauslaitoksella ja siirretään julkisen peruskartta-aineiston päälle uudeksi tasoksi. Näin selvittäjä saa käyttöönsä kartta-aineiston, jonka se toimittaa luomuvalvonnassa mukana olevien ostoyritysten käyttöön.
 • Kiinteistötunnukset voidaan myös esim. hakea suoraan maanmittauslaitoksen tietojärjestelmästä maanomistajien luvalla.

– Kuvaus sijainnin ja karttojen päivittämisestä

– Alueella tehdyt metsänhoitotoimenpiteet viimeisen 3 vuoden aikana

 • Avohakkuut, istutukset lannoitukset, kasvinsuojelu, maanmuokkaukset
 • Päivämäärät, jolloin kullakin kiinteistöllä on viimeksi käytetty luomukeruutuotannossa kiellettyjä tuotantopanoksia.
 • Tietoja saa esim. Metsään.fi-palvelusta, omasta metsänhoitoyhdistyksestä, metsäyhtiöltä tai metsien hoidosta vastaavalta metsäpalveluyrittäjältä. Metsään.fi -palvelussa selvittäjän kanssa sopimuksen tehnyt metsänomistaja voi ilmoittaa luomussa kiellettyjen tuotantopanosten käytön samaisessa palvelussa (metsaan.fi > Asiointi > Luomukeruu > Ilmoita kielletystä tuotantopanoksesta).

– Siirtymäaikavaatimusten täyttäminen

 • Lausunto metsänhoitoyhdistykseltä/metsäyhtiöltä/metsien hoidosta vastaavalta metsäpalveluyrittäjältä/Metsähallitukselta/muu luotettava dokumentointi.

– Lajien säilymisen turvaaminen

 • Selvitys siitä, miten varmistetaan, ettei kerättävien lajien olemassaolo vaarannu keruun seurauksena: viittaus esim. Arktisten Aromien yrttien, marjojen ja/tai sienien poimintaohjeisiin (www.arktisetaromit.fi > Yrtit / Marjat / Sienet > Poimintaohjeet / Keruuohjeet) sekä jokamiehenoikeuksiin (www.ym.fi > Ajankohtaista > Julkaisut > Esitteet / Luonnonsuojelu / Jokamiehenoikeudet).
 • Huomioitava erityisesti rauhoitetut, uhanalaiset ja vaarantuneet lajit (mainittu luonnonsuojeluasetuksessa: (https://www.finlex.fi/pdf/sdliite/liite/2041.pdf)
 • Tarvittaessa ELY-keskus voi pyytää esim. ELY-keskuksen ympäristövastuualueen tai kunnan ympäristöviranomaisen lausuntoa aiheesta.

– Keruualuieden omistussuhteet

– Sopimukset eri maanomistajien tai heidän edustajiensa kanssa

 • Mallipohja löytyy Ruokaviraston sivuilta: SOPIMUS metsäalueen liittämisestä luomuvalvontaan ja SITOUMUS noudattaa luomutuotannon ehtoja (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Mallipohjat luomutoimijoille > Keruu / Selvittäjän sopimusmalli).
 • Uutta: Kesäkuusta 2019 alkaen sopimuksen on voinut tehdä Metsään.fi -palvelussa (metsaan.fi > Asiointi > Luomukeruu > Tee uusi sopimus luomuvalvonnasta)

– Kuvaus tavasta, jolla selvittäjä päivittää vuosittain edellä mainitut sopimukset/sitoumukset.

 • Sopimukset voivat olla toistaiseksi voimassaolevia, mutta maanomistajiin on silti pidettävä yhteyttä säännöllisesti.

– Keruualuetta koskevien tietojen ylläpito

 • Tapa, jolla esim. muutokset keruualueissa ja keruualueiden omistussuhteissa dokumentoidaan

– Viestintäsuunnitelma

 • Miten maanomistajia tullaan tiedottamaan keruualueen perustamisvaiheessa, entä vuosittain?

– Tiedot keruutuotteiden ostotoimintaa järjestävistä yrityksistä, joille alueen kartta-aineisto luovutetaan

 • Nimi ja yhteystiedot

Luomusuunnitelma – perusmalli

Sivu päivitetty 21.1.2019


< 6. Luomusuunnitelma| Sisällysluettelo | 7. Lisätietoa >