3.1 Luomukeruualueen liittäminen valvontaan – perusmalli

< 3. Luomukeruualueen liittäminen valvontaan | Sisällysluettelo | 4. Toimijan vuosittaiset velvollisuudet >

1. Alueen omistaja tai haltija (yksittäinen metsänomistaja tai luomuviljelijä) liittää alueen luomuvalvontaan ilmoittamalla asiasta sen alueen ELY-keskukseen, jossa pääosa keruualueista sijaitsee. ELY-keskukseen toimitettavat lomakkeet: Luomuvalvontalomake 1 (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Luomuvalvontaan ilmoittautuminen / Ilmoittautumislomake) JA Täydennyslomake 1c (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Luomuvalvontaan ilmoittautuminen >  Liitelomakkeet / Luonnonvaraisten kasvien keruualueet). Täydennyslomakkeessa 1c toiminnan luonne on Luomutilalla tapahtuva keruu, vaikka tilan muu tuotanto olisikin tavanomaista. Lomakkeeseen listataan keruualueen kiinteistötunnukset, tai jos tunnuksia on paljon, karttanumero. Jos käytetään karttanumeroa, on ilmoituksen liitteenä toimitettava luettelo kiinteistötunnuksista, joita ilmoitus koskee. Lomakkeeseen listataan myös kasvilajit ja kasvinosat, joita toimija aikoo itse kerätä ja markkinoida luomutuotteina. Mikäli toimija kuuluu jo luomuvalvontaan jonkun toisen tuotantosuunnan osalta, ei luomuvalvontalomaketta 1 tarvitse toimittaa.

2. Täydennyslomakkeen 1c liitteeksi vaaditaan luomusuunnitelma, jonka alueen omistaja tai haltija laatii. Luomuviljelijä päivittää olemassa olevan luomusuunnitelman keruutuotannon osalta ja liittää sen ilmoitukseen. Metsänomistaja, jolla ei ole luomuviljelyä, laatii uuden luomusuunnitelman ja liittää sen ilmoitukseen. Ks. tämän ohjeen kohta 6. Luomusuunnitelma – perusmalli.

3. Täydennyslomakkeen 1c liitteeksi vaaditaan lisäksi luotettava dokumentointi (esim. lausunto metsänhoitoyhdistykseltä, metsäyhtiöltä tai metsien hoidosta vastaavalta metsäpalveluyrittäjältä ) muiden kuin luomutuotannossa sallittujen tuotantopanosten käytöstä luomukeruualueeksi aiotulla alueella edeltävän 36 kuukauden aikana.

4. Keruualueen tuotteita voidaan markkinoida luomuna, kun siirtymävaihe on kestänyt vähintään 36 kk ennen keruuta. Siirtymävaihe voi alkaa aikaisintaan sinä päivänä, jolloin ilmoitus valvontajärjestelmään liittymisestä on saapunut ELY-keskukseen.  Siirtymävaihetta voidaan lyhentää, jos toimijalla on esittää luotettava selvitys siitä, ettei aiotulla luomukeruualueella ole viimeisen kolmen vuoden aikana käytetty luomukeruutuotannossa kiellettyjä tuotantopanoksia (esim. metsäsuunnitelma + asiantuntijalausunto) . Hakemus siirtymävaiheen lyhentämiseksi tehdään luomuvalvontalomakkeella 9 (www.ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Luomun lupahakemukset > Luomuvalvontalomake 9, siirtymävaiheen lyhennys ja rinnakkaisviljely). Metsien osalta lausunnon voi pyytää esimerkiksi omasta metsänhoitoyhdistyksestä, metsäyhtiöltä tai metsien hoidosta vastaavalta metsäpalveluyrittäjältä ja viljelemättömien peltojen osalta kunnan maaseututoimistosta. Kasvulohkotunnusten tilalle täytetään kiinteistötunnukset. Hakemus tulee jättää viimeistään 1 kk ennen keruun alkua. Mikäli haetaan siirtymävaiheen lyhennystä, tulee myös vuosisuunnitelma palauttaa ennen keruun aloitusta (ks. tämän ohjeen kohta 4. Toimijan vuosittaiset velvollisuudet – perusmalli).

5. Luonnonmukaisen tuotannon rekisteröintimaksun maksaminen (vain uudet luomutoimijat). Tällä hetkellä 110 €. Ruokaviraston hinnasto: www.ruokavirasto.fi > Tietoa meisstä > Asiointi >  Hinnasto > Elintarvikkeet, rehut ja Luomu.

Alkutarkastuksen jälkeen alueen omistaja/haltija saa todistuksen valvontaan kuulumisesta. Kirjallisesta todistuksesta käytetään nimitystä luomutodistus tai asiakirjaselvitys luomuvalvontaan kuulumisesta. Luomutodistuksessa on maininta siitä, että toimijalla on keruutoimintaa. Hän esittää todistuksen keräämiensä keruutuotteiden ostajille tai yrityksille, joille hän luovuttaa kartta-aineistoa.

Luomukeruualueen liittäminen valvontaan – selvittäjämalli

Sivu päivitetty 21.1.2019< 3. Luomukeruualueen liittäminen valvontaan | Sisällysluettelo | 4. Toimijan vuosittaiset velvollisuudet >