Luomumpi Varsinais-Suomi 2018-2022

Hankkeen toteuttajina ovat Ammattiopisto Livia, ProAgria Länsi-Suomi ja Axxell Brusaby. Hankeaika on 1.1.2018 – 31.12.2022. Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja EU:n maaseuturahasto rahoittaa sitä.  

Luomumpi Varsinais-Suomi -hankkeessa edistetään luomualan kehitystä ja kasvua kotieläintuotannossa, puutarhatuotannossa, peltokasvien viljelyssä sekä keruutuotteissa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja luomusta kiinnostuneiden ja luomutoimijoiden yhteen saattamiseksi. Hankkeessa jaetaan tietoja, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä alueellisten toimijoiden kesken.  

Maakunnallisissa tiedotustilaisuuksissa ja tapahtumissa lisätään luomun näkyvyyttä, luodaan positiivisia mielikuvia sekä tehdään tutuksi luomuun liittyvää palveluketjua alkutuotannossa toimiville. Mentorointityöpajat ja yritysvierailut tarjoavat mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yhteistyön lisäämisen viljelijöiden ja muiden toimijoiden kesken. 

Hanke hyödyntää sähköisiä kanavia aiempaa tehokkaammin tiedottamisessa. Se tuottaa uudenlaisia innovatiivisia tiedotusmateriaaleja verkkoon. Se nostaa esille luomualkutuotannon kehittämismahdollisuuksia ja keinoja parantaa luomun tuottavuutta.  

Lisätietoja hankkeesta: Rosita Isotalo, rosita.isotalo@livia.fi, 050-438 9572 

Om projektet

Luomumpi Varsinais-Suomi är ett projekt som genomförs av Ammattiopisto Livia, ProAgria Länsi-Suomi och Axxell Brusaby. Projektperioden är 1.1.2018 – 31.12.2021. Projektet är en del av landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland och finansieras av EU: s landsbygdsfond.

Luomumpi Varsinais-Suomi -projektet främjar utvecklingen och tillväxten av ekologisk produktion inom boskapsproduktion, trädgårdsodling, åkermark och skördeprodukter. Målet är att öka medvetenheten om ekoproduktion samt att skapa nya driftsmodeller för att sammanföra dem som är intresserade av eller håller på med ekoproduktion. Projektet sprider information, erfarenheter och god praxis mellan regionala aktörer.

Genom regionala evenemang strävar man till att öka eko-odlingens synlighet, skapa positiv image och göra dem som jobbar inom primärproduktionen bekanta med tjänsterna som erbjuds inom den ekologiska sektorn. Mentorverkstäder och företagsbesök ger möjlighet till nätverkande och ökat samarbete mellan jordbrukare och andra aktörer.

Projektet använder effektivt elektroniska kanaler för kommunikation. Det producerar nya typer av innovativt informationsmaterial online. Projektet lyfter fram potentialen för att utveckla samt olika sätt att förbättra produktiviteten i ekologisk primärproduktion.

För information om projektet på svenska: Tomas Björkroth, tomas.bjorkrot@axxell.fi, 044-739 7276