1. Miksi hiiliviljely on tarpeellista?

< Sisällysluettelo | | 2. Hiiliviljelyn keinot >

Maapallon ilmasto tule lämpenemään vuoteen 2045 mennessä 2-3 °C viime vuosisadan alusta RCP4.5 skenaarion mukaan (IPCC 2021). Tämä tulee vaikuttaa usein eri tavoin myös maatalouteen. Suomessa sadannan on arvioitu kasvavan lämpötilan nousun ja sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen ohella (Ruosteenoja ym. 2016). Samalla kasvukauden on arvioitu pidentyvän ja talvien leudontuvan. Nämä muutokset tuovat mukanaan uusia rikkakasveja, tuhohyönteisiä ja kasvitauteja. Hiilidioksidi on tärkein kasvihuonekaasu ja ilmaston lämmittäjä, mutta maaperä ja kasvillisuus ovat valtava hiilen sitoja. Maataloudella onkin mahdollisuus toimia tärkeässä roolissa edesauttamassa ilmaston lämpenemisen pysäyttämisessä ja jokainen viljelijä on tärkeä.

Suurempaan satoon sitoutuu enemmän hiiltä.

Metsät ja pellot toimivat hiilinieluina, kun kasvit sitovat hiiltä ilmasta ja varastoivat sitä mikrobien avustuksella juurien ja kasvijätteiden kasvimateriaalin kautta maahan. Samalla hiiltä myös vapautuu takaisin kiertoon mm. sadon ja hajoavan kasviaineksen mukana. Päästöjä tuottavat myös eläimet, energian kulutus, maankäytön muutokset sekä maatalouden panosten tuotanto. Kaikkiaan maatalouden osuus Suomen päästöistä oli 14 % vuonna 2020 (Tilastokeskus 2020). Kasvivalinnalla, tuotantomenetelmillä ja maan kasvukunnosta huolehtimalla voidaan edesauttaa hiilen sitoutumista maahan. Samalla voidaan edesauttaa maan kasvukunnon parantumista sekä hyötyä pidemmällä ajanjaksolla taloudellisesti kasvinsuojelun tarpeena vähenemisestä ja suuremmista sadoista.

Lähteet:

IPCC 2021. AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Viitattu 14.1.2022. Saantitapa: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

Ruosteenoja, Kimmo, Jouni Räisänen, Ari Venäläinen, Matti Kämäräinen & Pentti Pirinen (2016). Terminen kasvukausi lämpenevässä ilmastossa (Thermal growing seasons in a warming climate). Terra 128: 1, 3–15.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-6049. 2020, Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.1.2022]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-05-21_kat_001_fi.html